Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Geçiş Ekonomileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye


Hasan Bilgehan YAVUZ  /   İKTİSAT
Y.Lisans   /   13.09.2005
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yelda TEKGÜL


Görüntülenme Sayısı: 6663
İndirme Sayısı: 1127
İnd/Gös: %17NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

Geçiş ekonomileri kavramı, ekonomi literatürüne son 25 yılda girmiş ve Dünya nüfusunun Y-ı'ünü etkileyen bir ekonomik ve siyasi dönüşümü içermiştir. Geçiş
ekonomisi ile kastedilen husus, eskiden sosyalist düzenle yönetilen ülkelerin, özellikle ı 99 ı ' de Berlin duvarının yıkılmasından sonra, piyasa ekonomisini benimsemeleri ve piyasa ekonomisine ulaşmak için ekonomik ve siyasi yapılarını değiştirmeleridir.
çalışmamızda geçiş ekonomisi olarak tanımlanan ülkeler, dağılan Sovyetler Birliği Ülkelerinin oluşturduğu gurup ile eskiden Sosyalizm ile yönetilmiş olan Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleridir. Çin ve Vietnam gibi bazı Orta Asya Ülkeleri de siyasi olarak bir geçiş süreci yaşamamış olmalarına rağmen, son yıllarda yaptıkları yoğun ekonomik liberalleşme çalışmaları nedeniyle geçiş ekonomisi olarak incelenmiştir. Yine Türkiye, piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının tam olarak işletilmesi konusunda son yirmi yılda yaptığı reformlarla incelenmeye değer bulunmuştur.
İncelediğimiz ülke guruplarından hepsi geçiş sürecinin başlangıcında önemli çıktı azalışları yaşamıştır. Ancak başlangıç şartları diğerlerine göre iyi olan ve istikrarlı hükümetlerle, kararlı ve radikal reformları uygulayan ülkelerin bu süreçte daha başarılı olduğu ve geçiş sürecini daha az maliyetle atlattığı görülmüştür.
Ulaşılan sonuçta, incelenen ülke guruplarının piyasa ekonomisine geçebilmek için yapmaları gereken ilk ve en önemli reformun, sancılıda olsa özelleştirme olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Geçiş Ekonomileri, Piyasa Ekonomisi, Sosyalizm, Karma Ekonomi, Ekonomik Liberalizasyon, Karma Ekonomi, Ekonomik Liberalizasyon

ABSTRACT

TRANSITION ECONOMIES, DEVELOPING COUNTRIES AND TURKEY

Transition economies concept gets in economy literatur last 25 years and it has effected about y<ı World population as an economic and politic change. Transition
economy means to controlled socializm in the past, adopted to market economy with all of its rules and institutions as economic and politic espcially after collapsed Berlin Wall.
In this study, transition economies are called Former Soviet Union Counties and Central and East European Countries which have been controlled socializm in the past. Some Middle Asian Countries like China and Vietnam were researced as transition economies because of lots of economic reform programıne applied about liberalization inspide of China and Vietnam have not included any trans about politic. in addition, Turkey was researced in this sunset. Because there has been lots of reform about market economy rules and institution All of this country sunsets have existed output decline large amount. But it seems that, which country have good initial condition and stable goverment, stable reform programıne be en succesfull. These co~ntries have overcome less cost this process.
Consequently, researced countries sunset have to make privatization fırst1y and as the most important reform to trans market economy.

Key words: Transition Economies, Market Economy, Socializm, Mixed Economy, Economic Liberalization

 51 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics