Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Hisse Senedi Piyasalarında Sürü Davranışı: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Bahadır ERGÜN  /   İŞLETME
Doktora   /   04.09.2013
Danışman: Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI


Görüntülenme Sayısı: 445
İndirme Sayısı: 70
İnd/Gös: %16NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet

Sürü davranıĢı bireyin kiĢisel tutumunun farklı olmasına rağmen dahil olduğu gruba uyarak grubun kararına paralel hareket etmesi durumu olarak açıklanmaktadır. Temel olarak sürü davranıĢı, sosyal psikoloji ve davranıĢ bilimlerinin ilgilendiği bir konu olmasına karĢın hala geliĢimini sürdürmekte olan DavranıĢsal Finans yaklaĢımı içinde kendine önemli bir yer bulmaktadır. Bunun sebebi yatırımcıların gösterdikleri sürü davranıĢının Finans Biliminde yıllar boyu geçerliliğini korumuĢ olan Etkin Piyasalar Hipotezi ve onun temel varsayımı olan “rasyonel yatırımcılar” ile çeliĢiyor olmasıdır. Yapılan bu çalıĢma ile sermaye piyasalarında sürü davranıĢı literatüründe kendisine yer bulmuĢ üç önemli yöntemin Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟ndaki (ĠMKB-BIST) çeĢitli sektörlerde ve farklı getiri frekanslarında uygulanması amaçlanmıĢtır.
Bu bağlamda ĠMKB‟de yer alan 15 farklı sektörde Christie ve Huang (1995) ve Chang, Cheng ve Khorana (2000) tarafından geliĢtirilen yöntemler günlük ve haftalık verilerle, Hwang ve Salmon (2004) tarafından geliĢtirilen yöntem ise günlük, haftalık ve aylık verilerle uygulanmıĢtır. Chang, Cheng ve Khorana‟nın (2000) yöntemiyle yapılan araĢtırmada Yao, Ma ve He‟nin (2013) önerilerinden, Hwang ve Salmon‟un (2004) yöntemiyle yapılan çalıĢmada ise Caparrelli, D‟Arcangelis ve Cassuto‟nun (2004) çıkarımlarından faydalanılmıĢtır. AraĢtırma ilk iki yöntemde 4/1/2000-28/9/2012 periyodunda, diğer yöntemde ise 4/1/2000-30/11/2011 periyodunda ĠMKB‟de iĢlem gören hisse senetlerinin düzeltilmiĢ getirileri ile yapılmıĢtır.
Sonuç olarak hisse senedi getirilerinin yatay kesit standart sapmalarıyla piyasa getirisi arasında doğrusal bir iliĢki olduğunu varsayan Christie ve Huang‟ın (1995) yöntemine göre sürü davranıĢı bulunamazken, bu iliĢkinin doğrusal olamayacağını savunan Chang, Cheng ve Khorana‟nın (2000) yöntemine göre ve hisse senedi beta
iv
katsayılarının yatay kesit sapmalarına göre sürü davranıĢını araĢtıran Hwang ve Salmon‟un (2004) yöntemine göre sürü davranıĢını destekleyen kanıtlara ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: DavranıĢsal Finans, Hisse Senedi Piyasalarında Sürü DavranıĢı, Hisse Senedi Piyasalarında Sürü DavranıĢı Ölçüm Yöntemleri, ĠMKB-BIST.

ABSTRACT

Herd Behavior is explained as the individual‟s acting in parallel with the decision of the group in which s/he is included despite having dissimilar personal attitudes. Although Herd Behavior is basically a topic in social psychology and behavioral sciences, it occupies an important place in the Behavioral Finance Approach as well, which is still maintaining its development. This stems from the fact that investors‟ act of herd behavior contradicts with Efficient Markets Hypothesis, keeping validity in the Science of Finance for years, and its assumption of “rational investors”. This study aims to analyze the herd behavior in various industries of Istanbul Stock Exchange (ISE) through various return frequencies with the help of three methodologies having important places in the literature of herd behavior in capital markets.
In this context, to the 15 different industries in ISE-BIST the methodologies of Christie and Huang (1995) and Chang, Cheng and Khorana (2000) were implemented using daily and weekly data, and Hwang and Salmon (2004) was implemented using daily, weekly and monthly data. While the suggestions of Yao, Ma and He (2013) were utilized in the research made in respect with the method of Chang, Cheng and Khorana (2000), in the research made by the method of Hwang and Salmon (2004) the Caparelli, D‟Arcangelis and Cassuto‟s (2004) inferences were beneficiated. The research was conducted through the adjusted return data of the stocks traded in the 4/1/2000-28/9/2012 period for the first two methods, 4/1/2000-30/11/2011 period for the last one.
In conclusion no herding evidence was found regarding the method of Christie and Huang (1995) that assumes a linear relation between cross-sectional standard deviations of the stock and market returns; however, in accordance with the method of Chang, Cheng and Khorana (2000) that argues this relation may not be linear, and that of Hwang and Salmon (2004) searches herding based on the cross-sectional deviations of the beta coefficients, items of evidence supporting the herd behavior were obtained.
vi
Key Words: Behavioral Finance, Herd Behavior in Stock Markets, Herd Behavior Measurement Methods in Stock Markets, ISE-BIST.

 29 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics