Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Ergenlerde Yalnızlığın Yordanmasında Benlik Saygısı, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi


Erhan KOÇAK  /   EĞİTİM BİLİMLERİ
Y.Lisans   /   09.09.2008
Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN


Görüntülenme Sayısı: 4868
İndirme Sayısı: 769
İnd/Gös: %16NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet
Bu Araştırmanın Amacı, Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı Ve Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzlarının (Öfke İçe, Öfke Dışa, Öfke Kontrol) İncelenmesidir.

Bu Çalışma, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Hatay İli İskenderun İlçesinde Bulunan Bir Anadolu Lisesi Ve Bir Genel Lisede Toplam 478 Öğrenci Üzerinde Yürütülmüştür. Çalışmaya Katılan Ergenlerin Yaş Ortalaması 16.01’dir (Ss=1.22). Araştırmanın Verileri “UCLA Yalnızlık Ölçeği”, “Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Ölçeği” Ve “Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri” İle Toplanmıştır. Veriler SPSS- WINDOWS 11.5 Paket Programıyla Çözümlenmiştir. Sonuçların Yorumlanmasında P<0.5 Anlamlılık Düzeyi Kabul Edilmiştir. Verilerin Analizinde Aşamalı Regresyon Analizi Teknikleri Kullanılmıştır.

Araştırmanın Sonucuna Göre Yalnızlık Ölçeğinden Elde Edilen Puanlar İle Benlik Saygısı Ölçeği Ve Öfke Kontrolü Alt Ölçek Puanları Arasında Negatif İlişkiler Olduğu Gözlenirken, Yalnızlık Ve Sürekli Öfke, Yalnızlık Ve Öfke İçe, Yalnızlık Ve Öfke Dışa Alt Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar Arasında İse Pozitif İlişkiler Olduğu Gözlenmiştir. Yalnızlığı En Çok Yordayan Bağımsız Değişkenin Benlik Saygısı Olduğu, Bunu Sırasıyla Öfke İçe Ve Öfke Kontrolü Değişkenlerinin İzlediği Belirlenmiştir. Elde Edilen Sonuçlara Göre Yalnızlığın Sürekli Öfke Ve Öfke Dışa Değişkenleri İle De İlişkili Olduğu Ancak Bu İlişkinin Yalnızlığı Yordayacak Kadar Anlamlı Olmadığı Sonucuna Varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Yalnızlık, Benlik Saygısı, Öfke

Abstract
An Examınatıon Of Self-Esteem, Traıt Anger And Types Of Expressıons As The Predıctor Of Lonelıness Among Adolescents

The Main Purpose Of This Study İs To Examine Self-Esteem And Anger And Types Of Anger Expression As Predictors Of Loneliness İn Adolescents.

The Sample Of The Study Consist Of 478 Ninth, Tenth And Eleventh Grade High School Students (244 Female, 234 Male) Selected From İskenderun Fatih Anatolian High School And İskenderun Körfez High School At 2006-2007 School Year. The Participants’ Mean İs 16.01.

In Pursuing This Study Goal, UCLA Loneliness Inventory, State-Trait Anger Expression Inventory And Rosenberg Self-Esteem Inventory Were Administered To 478 High School Students. Data Obtained Have Been Analysed Statistically By Using SPSS Windows Packet Programme. Pearson Product Moment Correlations Analys Have Been Carried Out On These Data.
The Level Of Significance Was Selected As P<.05.


The Results Of The Study Showed That A Negative Correlation Between Loneliness Scores And Self-Esteem Scores, And Anger Control Scores; And A Positive Correlation Between Loneliness Scores İnternal Anger Scores, And External Anger Scores. As A Result Of This Study The Main Predictor Of The Loneliness İs Self-Esteem. Following Predictors Are İnternal Anger And Anger Control. Although There İs A Relationship Between Loneliness And Trait Anger, And External Anger This Relationship İs Not Significant.

Keywords: Adolescent, Loneliness, Self-Esteem, Anger

 67 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics