Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


İlköğretim I. Kademede Görülen Zorba Davranışların Sınıf Değişkenleri Ve Atmosferi Algılamalarına Göre İncelenmesi


Elif BİLGİÇ  /   İLKÖĞRETİM
Y.Lisans   /   13.09.2007
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL


Görüntülenme Sayısı: 2992
İndirme Sayısı: 230
İnd/Gös: %8NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

Araştırmanın amacı, ilköğretim sınıflarda görülen zorbalık davranışlarını sınıf değişkenleri ve sınıf atmosferi algılamaları açısından incelemektir. Bu amaçla önce sınıflarda görülen zorbalığın yaygınlığı ve türleri ortaya çıkarılmış, zorbalığa karışmayan, kurban ve zorba öğrenciler, sınıf değişkenleri açısından değerlendirilmiş ve sınıf atmosferini algılama biçimleri ortaya çıkarılmıştır.

Araştırma, 2006–2007 öğretim yılında İstanbul ili Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarının, dördüncü ve beşinci sınıflarında eğitim gören 239’u kız ve 249’u da erkek olmak üzere toplam 488 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, öğrencilerin maruz kaldığı ve uyguladığı zorbalık türlerini ve yaygınlığını belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen Zorba Davranışlar Anketi, yarı yapılandırılmış Öğrenci Görüşme Formu, Kişisel Bilgiler Formu, Sınıf Atmosferi Ölçeği (Şeker 2000), Kimdir Bu ve Kime Göre Ben Neyim envanterleri kullanılmıştır.

Araştırma bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde ilköğretim okullarında öğrencileri arasında görülen zorbalık olaylarının yaygınlığının ve zorbalık olaylarına karışan öğrencilerin oranın oldukça yüksek olduğu dikkati çekmiştir. Öğrencilerin en yaygın olarak maruz kaldıkları ve uyguladıkları zorba davranışların bedensel zorbalık sınıflamasında “itme”; sözel zorbalık sınıflamasında”, “isim takma”; duygusal zorbalık kapsamında “gruplara ve oyunlara almama”; cinsel zorbalık türünde ise “cinsel içerikli sözler duyma/söyleme” olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla zorba davranışlara maruz kaldığı ve daha fazla zorba davranışları uyguladığı tespit edilmiştir. Zorbalık olaylarına karışmayan, kurban ve zorba öğrenci gruplarındaki öğrencilerden kurban ve zorba öğrenciler zorbalık olaylarına karışmayan öğrencilere göre daha düşük akademik başarıya ve sınıf atmosferi algısına ve daha olumsuz öğretmen ve arkadaş etkileşimine sahip oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Zorbalık, Sınıf Atmosferi, Zorba, Kurban


ABSTRACT


INVESTIGATION OF THE BULLYING OBSERVED AT ELEMENTARY SCHOOLS IN VIEW OF THE PERCEPTION OF CLASS VARIABLES AND ATMOSPHERE

This research aims to investigate the bullying observed at elementary schools in view of the perception of class variables and atmosphere. For that purpose, prevalence and types of the bullying observed in classes is precised, victim and bully students are evaluated in view of the class variables and perception types of the class atmosphere are determined.

The research is conducted upon 488 fourth and fifth graders, 239 girls and 249 boys, who attend to elementary schools during 2007-2008 academic year affiliated to Avcılar district Ministry of Education in Istanbul. In order to determine the prevalence and types of the bullying that students practice and are exposed to, inventories that are developed by the researcher, Bullying Attitudes Survey, half-structured Student Interview Form, Personal Information Form, Class Atmosphere Scale (Şeker 2000), Who Is This and Who I Am According To Whom, are used.

When the research findings are evaluated as a whole, it strikes that the prevalence rate of the bullying observed among students and the number of students involved in bullying is quite high. The bullying types that students are exposed most is found out to be as follows: “pushing” under the physical bullying classification, “nicknaming” under the oral bullying classification, “not accepting to participate in groups and plays” under the emotional bullying classification, “hearing/saying sexuality contented words” under the sexual bullying classification. It is determined that male students are exposed to bullying and practice bullying more than female students do. It is observed that bullying and victim students from the ones involved in bullying have lower level of academic success, class atmosphere perception, and more pessimistic interaction between themselves and teachers and friends in view of what the students do not involve in bullying do.

Key Words: Bullying, Class Atmosphere, Bully, Victim


 129 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics