Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Takım-Oyun Turnuvaları Tekniğinin İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi


Burcu ALTINSOY  /   SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Y.Lisans   /   12.09.2007
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU


Görüntülenme Sayısı: 4565
İndirme Sayısı: 336
İnd/Gös: %7NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

Bu deneysel çalışmada, takım-oyun turnuvaları tekniğinin ilköğretim dördüncü sınıf Matematik dersinde öğrencilerin akademik başarıları ve derse ilişkin tutumları üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.

Takım-oyun turnuvaları tekniği, araştırmanın bağımsız değişkenini oluştururken, matematik başarısı ve Matematik dersine ilişkin tutum ise bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır. Uygulama 2006–2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Adana İli Seyhan ilçesinde yer alan orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir devlet ilköğretim okulunda okuyan toplam 56 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada, bir deney ve bir kontrol grubu kullanılmıştır. Uygulama, 13 hafta sürmüştür. Dersler, deney grubunda takım-oyun turnuvaları tekniğine, kontrol grubunda ise 2005–2006 Matematik Dersi Öğretim Programına göre hazırlanan ders planları doğrultusunda işlenmiştir. Dersler deney ve kontrol grubunda araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Çalışmada, takım-oyun turnuvaları tekniğinin öğretim sürecindeki etkisinin ortaya konulabilmesi için nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Matematik Başarı Testi” deney ve kontrol grubuna araştırmanın başında öntest, sonunda sontest ve iki hafta sonra kalıcılık olarak, Baykul (1990) tarafından geliştirilen “Matematik Dersi Tutum Ölçeği” işlem öncesinde ve işlem sonrasında ve iki hafta sonra kalıcılık olarak uygulanmıştır. Ayrıca “kişisel bilgiler formu” çalışma gruplarında yer alan öğrencilerin kişisel bilgilerini almak üzere kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında deney grubunda yer alan öğrencilerin sürece ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

Araştırmada başarı testi ve tutum ölçeğinden elde edilen veriler üzerinde, istatistiksel teknik olarak kovaryans analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler, nitel araştırmalarda kullanılan içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.

Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, başarı testi ve tutum ölçeği sontest puanları açısından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Başarı testi ve tutum ölçeği kalıcılık puanları açısından da deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Görüşme formundan elde edilen sonuçların bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Öğrenciler, takım-oyun turnuvaları tekniği sayesinde, Matematik derslerini daha çok sevdiklerini, derse daha çok katılma isteği duyduklarını, takım-oyun-turnuva tekniği ile çok fazla soru çözebildiklerini söylemişlerdir. Ayrıca bu tekniğin, arkadaşlarıyla daha iyi kaynaşmalarını sağladığını; dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte çalışmayı öğrettiğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kubaşık Öğrenme Yöntemi, Matematik Öğretimi, Matematik Dersine İlişkin Tutum, Takım-Oyun Turnuvaları Tekniği

ABSTRACT

THE EFFECTS OF TEAM-GAME TOURNAMENTS TECHNIQUE ON ELEMENTARY SCHOOL FOURTH GRADE STUDENTS’ ACEDEMIC ACHIEVEMENT AND RETENTION TOWARD MATHEMATICS COURSE

The primary purpose of the study was to find out whether there are significant differences interms of mathematics achievement and the attitudes towards the Mathematics Course between the experimental group in which the team-game tournaments technique applied in the fourth grade Mathematics course in elementary education was administered and the control group in which “2005-2006 Mathematics course instruction programs” was administered.

The study was designed on experimental group with prtest and postest control group. The study was conducted in a state/public elementary school the district of Seyhan-Adana in the fall smester of 2006–2007 academic year. The application was carried out on 56 fourth-grade students attending two classes. The study was conducted in one experimental an one control group, and lasted for 13 weeks. The courses were done on the basis of schemes prepared for team-game tournaments technique in the experimental group. As for the control group, the courses were done through the course plans prepared for 2005-2006 Mathematics Course instruction Programs. While the courses were tought by the researcher in the experimental group and the control group. “Mathematics Achievement Test” and “Mathematics Attitude Scale” grown by Baykul (1990) were administered at the begining of the study as pre-test, at the end of the study post-test and two weeks later retention test to both experimental and control group. Furthermore, the “Self-Identificaiton Scale” was utilized to all of the participants. At the end of the instruction, “Semi-Structured Interview Form” was used for getting opinions about cooperative learning method and team-game tournaments technique instructional teaching.

Covariance analysis was conducted on the data obtained from the achievement tests and attitude scale. The level of significance was p<.05. Content analysis technique was used in order to analyze the data obtained from “Semi-Structured Interview Form”.

The results obtained at the and of the study indicated that while there was not a significant difference in favour of the experimental group in terms of the post-test scores on the achievement test. And no significant different was observed between the retention test. Regarding the findings obtained from the “Mathematihcs Course Attitude Scale”, there was not a significant difference among the groups in favour of the experimental group. And no signifacant difference between the “Mathematics Course Attitude Scale” retention test. The results of the interview can be summerized as below:

The students stated that their willing to attend the courses has increased through the team-game tournaments technique. They also stated that this technique increased their success, they go well with their friends and they learned to share, solidarity and studying cooperatively.

Key Words: Cooperative Learning Method, Mathematics Education, Attitudes Toward the Mathematics Course, Team- Game Tournaments Technique
 43 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics