Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Fen Bilgisi Öğretiminde Çalışma Yaprakları İle Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Tutumlarına ve Mantıksal Düşünme Becerilerine Etkisi


Ayşegül BOZDOĞAN  /   İLKÖĞRETİM
Y.Lisans   /   04.04.2007
Danışman: Yrd. Doç. Dr Nuri EMRAHOĞLU


Görüntülenme Sayısı: 6477
İndirme Sayısı: 1218
İnd/Gös: %19NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET


Bu araştırmanın temel amacı; fen bilgisi öğretiminde çalışma yaprakları ile öğretimin, öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı tutumlarına ve mantıksal düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırma ön-test, son-test kontrol gruplu deneysel modelde yapılmıştır. Araştırma 2005-2006 eğitim -öğretim yılı ikinci yarıyılında, Adana ili Seyhan ilçesi’ndeki Org. Bedrettin Demirel İlköğretim Okulu’na devam etmekte olan 7. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmaya deney ve kontrol gruplarında 25’er olmak üzere toplam 50 öğrenci katılmıştır. Deney ve kontrol grupları deneysel işlem öncesinde uygulanan “Kişisel Bilgiler Formu” ile belirlenmiştir. Deney ve kontrol grupları yansız olarak seçilmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencileri cinsiyetleri, 6. sınıf fen bilgisi dersi karne not ortalamaları ve sayıları açısından eşitlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerini ölçebilmek amacıyla “Mantıksal Düşünme Grup Testi (MDGT)” fen bilgisine karşı tutumlarını ölçebilmek amacıyla “Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği (FBDTÖ)” kullanılmıştır. Buna göre; deney ve kontrol grubu öğrencilerine çalışma yaprakları ile öğretime başlamadan önce “Mantıksal Düşünme Grup Testi (MDGT)” ve “Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği (FBDTÖ)” uygulanmıştır. Daha sonra 6 hafta boyunca 7. sınıf fen bilgisi öğretim programında yer alan, “Ya Basınç Olmasaydı? ” ünitesi, deney grubu öğrencileri ile çalışma yapraklarıyla, kontrol grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Ünitenin bitiminde her iki gruba da “Mantıksal Düşünme Grup Testi (MDGT)” ve “Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği (FBDTÖ)” bu kez son test olarak uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde istatistiki işlemlerden t-testi, aritmetik ortalama ( X ), standart sapma (s), frekans (f), yüzde (%) ve çift faktörlü anova kullanılmıştır. İstatistiki işlemler SPSS 11.0 paket programıyla çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin yorumlanmasında .05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Çalışma yaprakları ile öğretim yapılan deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin “Mantıksal Düşünme
Grup Testi” ve “Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Ayrıca deney grubunun, kullanılan her iki ölçek için ön test ve son test puanları arasında da anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Çalışma yaprakları ile öğretim yapılan deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin, son-test “Mantıksal Düşünme Grup Testi” ve “Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” puanları arasında cinsiyetleri açısından anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında çalışma yaprakları ile öğretimin öğrencilerin mantıksal düşünmelerini ve fen bilgisi dersine olan tutumlarını olumlu şekilde değiştirmiş olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Yaprağı, Mantıksal Düşünme Becerisi, Problem Çözme, Fen Bilgisi Tutumu, Fen Bilgisi Öğretimi.


ABSTRACT

THE EFFECTS OFWORKSHEETS ON THE LOGICAL THINKING ABILITIES ON THE EDUCATION OF SCIENCE LESSONS

The main purpose of this research is to assign the effects of worksheets on the logical thinking and the attitude of the students on the education of science. The research has been conducted with an exprimental model of a controled previous and the final test group. The research has been conducted on the middle of 2005 – 2006 semester with the 7 th class students of Adana / Seyhan Org. Bedrettin Demirel Primary School. There was totaly 50 students, 25 from the group of controlled students and 25 from experiment group.
The experiment and control groups has been predicated with the personal information forms which has been applied before the research. The experiment and the control group has been chosen objectively. The sexuality and the 6 th class science grades of the students tried to be equal. In the research to measure the ability of logical thinking of the students, “logical thinking group test” (LTGT), has been exercised. And to measure the attitude of the students against science, “Attitude Scale Towards Science”(ASTS) has been exercised. According to this before the education with the worksheets and experiment to the group of controled students, “logical thinking group test” (LTGT) and “Attitude Scale Towards Science”(ASTS) has been exercised. Afterwards the unit “what if there was no pressure” has been studied with the experiment group students by the worksheets and it has been studied with the group of controlled students by the normal method. At the end of the unit, “logical thinking group test” (LTGT) and “Attitude Scale Towards Science”(ASTS) has been exercised as a final test. In the analysis of gained data, statistical processes, t-test, mean ( x ), standart deviation (s), frequency (f), percentage (%) and double factored anova are used. Statistical processing is made at the SPSS 11.0 program. Whether the gained data is meaningful or not is evaluated according to .05 significant levels. It is occured that there is a meaningful difference between the science lessons and the last logical thinking group test of the students who are educated with worksheets and experiments and the ones who are educated with the traditional methods (control group). Also it is obtained that there is a big difference between the last and the first test results of the experiment group. At the end of the last practice , there is not a big difference between the logical thinking group test and measures of the attitudes to science lessons test about their sexes of the students who are educated with worksheets and experiments and the ones who are educated with the traditional methods (control group). As per the research it can be stated that the education with the worksheet has a positive effect on the logical thinking and the attitude of the students on the education of science lessons.

Key Words: Worksheets, Logical Thinking, Solving Problem, Attitudes to Science, Teaching Science.

 59 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics