Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Aladağ Halk Kültürü Araştırması


Mehmet Ali YILMAZ  /   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Y.Lisans   /   04.05.2005
Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN


Görüntülenme Sayısı: 5670
İndirme Sayısı: 2565
İnd/Gös: %45NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

Bu çalışmada Adana'nın Aladağ ilçesindeki geçiş dönemleri olan doğum, evlenme, ölüm adetleri ve bunlara bağlı inanışlar, bayram tören ve kutlamalar, halk inanışları, halk mutfağı, halk hekimliği ve anonim halk edebiyatı ürünleri üzerinde durulmuştur.
Halk kültürü ile ilgili olan birinci bölümde ele alınan konularda yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilerin verilmesinin ardından sözlü kaynaklardan edinilen adet ve inanmalar aktanlmıştır. Sözlü kaynaklardan elde edilen bilgilere dayalı adet ve inanışlann eski Türk kültürü ile olan ilişkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anonim halk edebiyatıile ilgili olan ikinci bölümde; manzum, manzum-mensur,
mensur anonim halk edebiyatı ürünlerine yer verilmiştir. Her bölümün sonunda biçim ve İçerik yönlerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde metinler
içerisinde geçen yerel kelimeleri kapsayan bir de sözlük hazırlanmıştır.
Bu araştırmanın sonucunda Aladağ halk kültüründe, hem Orta Asya'nın hem de
Anadolu'nun inanç ve kültür yapısının izlerinin bulunduğu görülmüştür. Bütün bu izler İslamiyet'in kabulünü izleyen süreçte yeni dinin rengini alarak bugünkü Aladağ halk kültürünü oluşturmuştur.
Anahtar Sözcükler: Aladağ, Halk Külturü, Geçiş Dönemleri, İnanışlar, Anonim Halk Edebiyatı.


ABSTRACT

Investigation of Aladağ Folk Culture

In this paper, products of transition periods of times like; birth, marriage, death traditions and believes, fasts, ceremonies, folk cuisine, folk profession of doctor and anonymous literature are mentioned.
In the fırst section which is cennected with folk culture, informations which are taken from written source are informed and then connection of old Turkish culture with traditions and believes which are taken from ,"erbal sources is tried to establish.
In the second section which includes anonymous folk literature; product of writen in verse, writen in verse-prose and prose, anonymous folk literature are
explained. At the end of the each section, fonns and contents are evaIuated. At the end of this work there is also a dictionary which includes the local words.
At the end of this search, it is understood that Aladağ folk culture is inspired from Middle Asia and Anatolian believes and cultures. After the acceptance of Islam Aladağ has gained the new religion's features and it is still the same.
Key Words: Aladağ, Folk Culture, Transition Periods, Beliefs, Anonymous Folk Literature.

 103 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics