Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Bazı Akademik Kadrolarda Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 BAZI AKADEMİK KADROLARDA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

(12 Eylül 2006 Tarih ve 12/1 Sayılı Senato Kararı)

 

Amaç :

Madde 1: Bu usul ve esasların amacı; bazı akademik kadrolara yapılacak atamalarda Üniversitemizde yapılacak giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla aranacak diğer şartları belirlemektir.

 

Kapsam :

Madde 2: Bu usul ve esaslar, Üniversitemizdeki Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanları kadroları dışında bir kadrodan naklen yapılacak atamalarda uygulanacak giriş sınavının usul ve esasları ile aranacak diğer şartları kapsar.

           

Dayanak:

Madde 3: Bu usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca çıkartılan ve 05.09.2006 tarih ve 26280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 5. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Giriş Sınavına Başvuru Koşulları :

Madde 4:

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak merkezi sınavlarda lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans eğitimi görmüş olanlardan alanındaki puan türünden 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve yukarı puan alanlar Üniversitemizce açılacak giriş sınavına başvurabilirler.

b) Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaf tutulmak suretiyle giriş sınavlarına başvuruda bulunabilirler.

c) Tıpta Uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında giriş sınavına katılma şartı aranmaz.

d) Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

e) Lisans ve üstü düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları zorunludur. Ancak, dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adayların yabacı dil tespit sınavından (Dil okutmanlığında olduğu gibi) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

f) Meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz.

 

Giriş Sınavı:

Madde 5: Kadrolara başvuracak adaylar Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Konservatuar Yönetim Kurulunca oluşturulan en az üç kişilik bir jüri tarafından alanında yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı bilim sınavına alınırlar. Sıralamadaki başarı notu en az 70 (yetmiş) olup başarılı adayların kadro sayısı kadarı, ilgili birim Yönetim Kurulunun olumlu görüşü Fakülte Dekanı, Enstitü Müdürü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul ve Konservatuar Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile atanırlar.

            Enstitülere atanacak araştırma görevlilerinde adayların bilim sınavında almış oldukları not ile Enstitüye giriş notunun ortalaması alınarak başarı notu en az 70 (yetmiş) olarak belirlenir.

 

Yürürlükten Kaldırılma:

Madde 6: Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesi ile; 18 Şubat 2003 tarih ve 5/1 sayılı Çukurova Üniversitesi Senatosunca kabul edilen “Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde Lisansüstü Öğrenim Görenlerin Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma Yönergesi”nin 3. maddesi yürürlükten kalkar.

 

Geçici Madde:

Madde 1: 2006 yılında geçerli olmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan “ Lisansüstü Eğitim Sınavı”ndan son iki yılda 50 (elli) puan almış olanlar merkezi sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

            Ancak bu yönergenin giriş sınavları başlıklı 4. maddesinde yazılı yabancı dil asgari puanını almak zorunludur.

 

Yürürlük:

Madde 7: Bu usul ve esaslar Çukurova Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 8: Bu usul ve esaslar Çukurova Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 50 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics